تبلیغات
                                                                        
        

 

        

این تصویر         ماهواره ای سولدوز است و می توانید بزرگ و كوچك كنید         و هر كجای كره زمین می خواهید         بروید

                 

 
View Larger Map